Strona główna

BNP Paribas PPK 2050

Informacja reklamowa / Advertisement

Informacja ma wyłącznie cel marketingowy, nie stanowi umowy ani nie jest dokumentem informacyjnym wymaganym na mocy przepisów prawa i nie zawiera informacji wystarczających do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Jednocześnie informujemy, że inwestycja dokonywana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje Subfundusz, ponieważ są to jedynie aktywa bazowe będące własnością Subfunduszu.

Opis subfunduszu / SUB-FUND DESCRIPTION

W Subfunduszu gromadzi się środki zgodnie z przepisami ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dnia 4.10.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).
Subfundusz jest subfunduszem zdefiniowanej daty w rozumieniu art. 39 Ustawy o PPK. Oznacza to, że Subfundusz zmienia swoją politykę inwestycyjną w czasie, dążąc do zwiększania bezpieczeństwa inwestycyjnego w miarę zbliżania się do 2050 roku. W pierwszej fazie funkcjonowania Subfunduszu (do 31 grudnia 2019 roku) nie mniej niż 40% i nie więcej niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu będzie inwestowane w udziałowe instrumenty finansowe, głównie w akcje. W ramach części dłużnej portfela, nie mniej niż 30% i nie więcej niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu inwestowane będzie w dłużne instrumenty finansowe, głównie w obligacje, instrumenty rynku pieniężnego i listy zastawne. W miarę upływu okresu funkcjonowania Subfundusz będzie zwiększał udział części dłużnej. W ostatniej fazie czyli od roku 2050 nie mniej niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu będzie stanowiła część dłużna. Subfundusz jest aktywnie zarządzany.

Notowania / Performance

POBIERZ: XLS CSV 
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX

Stopa zwrotu na dzień / CURRENT RATES OF RETURN 2022-12-02

Dzień -0,73%
Miesiąc 7,78%
Kwartał 6,63%
Pół roku 0,64%
Rok -10,55%
3 lata   --  
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok -11,85%
2021 15,44%
2020 6,02%
2019   --  
2018   --  
2017   --  
2016   --  
Od początku 9,40%
 
 
 

-- PLN

Wartość jednostki z dnia:
unit value:
--

-- PLN

Wartość jednostki z dnia
unit value:
--

STOPA ZWROTU /
RATE OF RETURN: --

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.

 

Charakterystyka subfunduszu / Sub-fund overview

Data pierwszej wyceny2019-12-09
Opłata za nabycie0,00%
Opłata za zamianę jednostek uczestnictwa / Change fee0,00%   Tabela opłat »
Opłata za odkupienie / Exit fee (redemption)0,00%
Wynagrodzenie za zarządzanie / Management feezgodnie z tabelą opłat
Wynagrodzenie zmienne / Success feemaksymalnie 0,10% w skali roku
Zarządzający / Sub-fund managersBNP Paribas TFI S.A.
Waluta funduszuPLN
SRRI (w skali 1-7)5

Zmiana wartości jednostki uczestnictwa subfunduszu
(w porównaniu do benchmarku)

Okres BNP Paribas PPK 2050 Benchmark
1M 4,24% ND.
3M -6,66% ND.
12M -21,36% ND.
YTD -18,69% ND.
Wyceny z dnia 2022-10-31 dla jednostek kategorii A
 
Subfundusz nie stosuje benchmarku.

SRRI jest to syntetyczny wskaźnik zysku do ryzyka stanowi miarę zmienności wartości jednostki uczestnictwa. Dane historyczne, takie jak dane stosowane przy obliczaniu wskaźnika syntetycznego, nie dają pewności co do przyszłego profilu zysku i ryzyka Subfunduszu. Przypisanie Subfunduszu do określonej kategorii może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza inwestycji wolnych od ryzyka.

 

Polityka inwestycyjna / Summary of the investment policy

Polityka inwestycyjna Subfunduszu uwzględnia konieczność ograniczenia poziomu ryzyka inwestycyjnego w zależności od wieku Uczestnika w taki sposób, iż udziały Części Udziałowej i Części Dłużnej w wartości Aktywów Subfunduszu opisanej w Rozdziale IV pkt 1 Prospektu będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa lokat wraz ze zbliżaniem się do Zdefiniowanej Daty Subfunduszu czyli roku 2050 („Zdefiniowana Data”).
  1. począwszy od roku, w którym Subfundusz osiągnął swoją Zdefiniowaną Datę, którą określa art. 77 ust. 3 Statutu, udział Części Udziałowej nie może być większy niż 15%, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 85% wartości Aktywów Subfunduszu;
  2. w okresie 5 lat poprzedzających datę, o której mowa w pkt. 1), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 10% oraz nie może być większy niż 30% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 70% oraz nie może być większy niż 90% wartości Aktywów Subfunduszu, w trakcie trwania tego okresu udział Części Udziałowej będzie stopniowo zmniejszany na rzecz Części Dłużnej;
  3. w okresie 5 lat poprzedzających data, o której mowa w pkt. 2), udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 25% oraz nie może być większy niż 50% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 50% oraz nie może być większy niż 75% wartości Aktywów Subfunduszu;
  4. w okresie 10 lat poprzedzających datę, o którym mowa w pkt. 3) udział Części Udziałowej nie może być mniejszy, niż 40% oraz nie może być większy niż 70% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 30% oraz nie większy, niż 60% wartości Aktywów Subfunduszu;
  5. począwszy od dnia utworzenia Subfunduszu do dnia rozpoczęcia okresu, o którym mowa w pkt. 4) udział Części Udziałowej nie może być mniejszy niż 60% oraz nie może być większy niż 80% wartości Aktywów Subfunduszu, a udział Części Dłużnej nie może być mniejszy niż 20% i nie może być większy niż 40% wartości Aktywów Subfunduszu.

Dla kogo?

Subfundusz jest dedykowany dla inwestorów, którzy:
  • planują oszczędzać z przeznaczeniem środków na cele emerytalne;
  • urodzili się w latach 1988-1992;
  • chcą by ich inwestycja dopasowywała się do ich wieku i momentu przejścia na emeryturę,
  • akceptują poziom ryzyka związany z portfelem Subfunduszu;
  • liczą się z możliwością umiarkowanych wahań wartości Jednostki Uczestnictwa (szczególnie w horyzoncie krótkookresowym).

Istotne ryzyka związane z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa Subfunduszu / Significant risks related to investing in the Subfund's participation units

Towarzystwo dokłada wszelkich starań, żeby ograniczyć ryzyka związane z inwestycją w Fundusz. Tym niemniej inwestując w Fundusz należy mieć na uwadze, że rzeczywista stopa zwrotu może różnić się od oczekiwanej w związku z możliwością ziszczenia się ryzyk. Fundusz jest narażony na główne kategorie ryzyk: ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności, kontrahenta oraz operacyjne. W ramach inwestycji należy także wziąć pod uwagę ryzyka dotyczące ogólnej sytuacji rynkowej takie jak: ryzyko makroekonomiczne oraz ryzyko inflacji. Towarzystwo informuje, że zwrot z inwestycji może ulec zmianie, czyli wzrosnąć lub zmniejszyć się w wyniku zmian (wahań) kursów walut, w których są lub mogą być denominowane aktywa Funduszu.

Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że dla danego subfunduszu mogą wystąpić ryzyka specyficzne tylko dla tego konkretnego subfunduszu. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę fakt, że Fundusz mogą stosować instrumenty pochodne w celu ograniczania ryzyka lub sprawnego zarządzania portfelem.

Szczegółowy opis ryzyk znajduje się w Prospekcie Informacyjnym Funduszu.

Nota prawna / Disclaimer

Niniejszy materiał jest informacją reklamową przygotowaną przez BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ reprezentujący i zarządzający BNP Paribas PPK Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym (instytucją finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U.2020 poz. 1342).

Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego, ani propozycji nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie może być traktowany jako rekomendacja, czy zachęta do podjęcia decyzji inwestycyjnej, a także nie jest formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej.

Fundusz BNP Paribas PPK SFIO („Fundusz”) jest funduszem z wydzielonymi Subfunduszami zdefiniowanej daty. Inwestowanie w Fundusz wymaga zapoznania się ze Statutem Funduszu, z Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KIID), Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego oraz Prospektem Informacyjnym Funduszu zamieszczonym na stronie internetowej www.ppk.tfi.bnpparibas.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Należy liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. W zależności od składu portfeli inwestycyjnych poszczególnych Subfunduszy zdefiniowanej daty wydzielonych w ramach Funduszu oraz ze względu na stosowane techniki zarządzania tymi portfelami wartość aktywów netto poszczególnych Subfunduszy może cechować się większą lub mniejszą zmiennością.

Na stronie internetowej www.ppk.tfi.bnpparibas.pl publikowane są również roczne i półroczne sprawozdania finansowe Funduszu. Wysokość i sposób pobierania opłat za zarządzanie oraz innych opłat ponoszonych przez Uczestnika subfunduszy określają tabele opłat dostępne na stronie internetowej www.ppk.tfi.bnpparibas.pl lub w siedzibie BNP Paribas TFI S.A.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści umieszczonych w niniejszym materiale, w tym co do praw lub obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, należy skorzystać z pomocy podmiotów świadczących zawodowo pomoc prawną.

BNP Paribas TFI S.A. zostało wpisane do Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych dnia 2 lipca 2019 r.
BNP Paribas TFI S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania / Download

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij